Březen 2009

BigBang

31. března 2009 v 22:56 | trdielQo
Profil

G-Dragon (G-드래곤)

* Skutočné meno: Kwon Ji Yong [권지용]
* Pozícia v Big Bang : Team Leader / Rapper
* Narodeniny : 18.8.1988

Tae Yang (태양)

* Skutočné meno: Dong Young Bae 동영배
* Pozicia v Big Bang : Vocal
* Narodeniny : 18.5.1988

T.O.P.(최승현)

* Skutočné meno: Choi Seung Hyun [최승현]
* Pocia v Big Bang : Rapper
* Narodeniny : 4.11.1987

Dae Sung (대성)

* PrezívQa : Dae Sung [대성]
* Skutočné meno: Kang Dae Sung [강대성]
* Pozicia v Big Bang :* Vocal
* Narodeniny : 26.4.1989

Seung Ri (승리)

* Skutočné meno : Lee Seung Hyun [이승현]
* Pozicia v Big Bang: Vocal
* Narodeniny : 12.12.1990


G-Dragon

TaeYang

T.O.P


DaeSung


SeungRi

Lies

This Love
Treba mi pišať xDD

31. března 2009 v 19:36 | trdielQo
  • toto malinké na mňa čumí tu x")